Urbanistické aspekty:

ZAPOJENÍ DO FUNKČNÍ STRUKTURY MĚSTA

Z hlediska zapojení budoucího areálu do organismu města je podstatné, jakými funkcemi bude nová hala disponovat. Zda budou v souladu s potřebami funkčního uspořádání města, popřípadě zda-li jej budou vhodným způsobem doplňovat.

Lokalita Bohunice

Lokalita Ponava

Funkční skladba nově vzniklého komplexu kampusu Masarykovy univerzity je do jisté míry omezená a jen obtížně by vhodným způsobem doplňovala funkci sportovní haly s možností víceúčelového využití. Oblast není schopná zajistit potřebný servis návštěvníkům sportovních ani kulturních akcí. Nemá potenciál udržet tyto návštěvníky v místě i po skončení akce. Dokonce setrvávání většího počtu lidí by mohlo být s ohledem na klidový režim fakultní nemocnice nežádoucí.

Oblast Ponavy samotná má velký potenciál udržet větší množství lidí v místě konání sportovní, popřípadě kulturní akce. Je schopná nabídnout návštěvníkům servis na požadované úrovni. Výhodná je i blízkost městského centra, se kterým může areál kooperovat a udržet tak městské jádro živé.

S přihlédnutím k funkčnímu uspořádání je třeba konstatovat, že lokalita Ponavy má pro Brno výrazně vyšší potenciál. Nevytahuje obyvatele z jádra do subcenter, ale zachovává je ve středu města. Z toho důvodu se chová mnohem městotvorněji než areál na okraji města v Bohunicích.

zpět na studii