Urbanistické aspekty:

MOŽNOSTI ROZVOJE

Jedním z nejdůležitějších úkolů územního plánování zachyceném i ve stavebním zákoně je zajištění trvale udržitelného rozvoje území, tedy zajišťovat vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, který uspokojuje potřeby generace současné, aniž by ohrožoval potřeby generací budoucích.

Lokalita Bohunice

Lokalita Ponava

Jedná se v podstatě o uzavřenou lokalitu sloužící především potřebám Masarykovy univerzity a bohunické fakultní nemocnici. Pozemek pro zamýšlenou výstavbu haly je jednou z posledních nezastavěných ploch a možnost dalšího rozvoje značně omezená. Chybí zde plochy pro případnou další výstavbu například kvalitního tréninkového centra nebo tréninkové ledové plochy.

Oblast Ponavy disponuje dostatečným počtem volných ploch pro případný další rozvoj území. Při dodržení navrhované urbanistické koncepce je zde možnost vybudování velkého sportovního centra městského i regionálního významu s potenciálem pro mezinárodní akce.

Z hlediska trvale udržitelného rozvoje má potenciál pouze areál Ponava, který disponuje dostatečným množstvím ploch s řadou příležitostí dalšího vývoje.

zpět na studii